FAQ

Veelgestelde vragen
Wat doet Stichting Kracht in NL en waarom?

De MAEX is een onderdeel van Kracht in NL. Kracht in NL behartigt de belangen van maatschappelijke initiatieven, ondernemende gemeenschappen en sociale ondernemingen in Nederland en verbindt initiatieven tot een nieuwe topsector in Nederland. Initiatieven leveren veel waarde maar ze worden onvoldoende op waarde geschat. Kracht in NL maakt deze initiatieven landelijk zichtbaar en verbindt hen met elkaar tot een nieuwe “topsector”. Deze topsector zet zich in op nieuwe lokale economieën, door eigen kracht, met menselijke maat, slim te combineren.

Om de maatschappelijke meerwaarde van initiatieven inzichtelijk te maken en het investeren in initiatieven te bevorderen heeft Kracht in NL de MAEX ontwikkeld. T.b.v. haar belangenbehartigers rol levert de MAEX data en informatie aan Kracht in NL.

Hoe behartigt Kracht in NL de belangen van de sector?

Kracht in NL laat zien dat de nieuwe topsector van maatschappelijk initiatief een wezenlijke bijdrage levert aan een nieuwe samenleving en nieuwe economie waarin iedereen meetelt en meedoet. Een duurzame samenleving waarin ecologische, maatschappelijke en economische waarden zijn verbonden. Kracht in NL brengt de waarde van de nieuwe topsector continu onder de aandacht bij overheid, bedrijf, wetenschap en geld-/ geefsector. Met dat doel brengt Kracht in NL jaarlijks de maatschappelijke stand van het land uit. Ze zorgt ervoor dat de maatschappelijke initiatieven een plek krijgen in landelijk agenda’s rond: duurzaamheid, circulaire economie, sociale innovatie, agenda stad, omgevingsvisie, gezondheid, werkloosheid etc . Kracht in NL doet onderzoek, organiseert evenementen en levert bijdragen aan bijeenkomsten van anderen over sociale innovatie.

Hoeveel maatschappelijke initiatieven zijn er in Nederland?

Het is moeilijk met zekerheid te zeggen hoeveel maatschappelijke initiatieven er zijn, maar op basis van de informatie uit verschillende onderzoeken schat Kracht in NL in dat er in Nederland circa 20.000 initiatieven zijn, die onder bovenstaande definitie vallen.

Algemene Voorwaarden

Initiatieven die zich aanmelden op de MAEX gaan akkoord met de volgende voorwaarden:

Aanmelden van initiatief

  1. Aanmelden in de MAEX is gratis voor maatschappelijke initiatieven! Met jouw profiel zet je jezelf op de kaart, kunnen anderen die met je willen samenwerken je beter vinden en word je onderdeel van de MAEX community.
  2. Je kunt je gegevens en voorkeuren altijd bekijken, updaten en aanpassen in je profiel.

Voor welke doeleinden zal MAEX jouw profiel en informatie gebruiken?

  1. Met de aanmaak van een profiel zet je je initiatief en de waarde die je levert op de kaart en brengen wij je initiatief onder de aandacht in de brede community van de MAEX en Kracht in NL (bij bedrijven, overheden, fondsen en andere initiatieven).
  2. Wij bieden je hulp bij het vervullen van je behoeften, mits je die duidelijk aangeeft! Alle voordelen die wij jou bieden als lid van de MAEX community, waaronder bv een doneerbutton, staan op onze website beschreven.
  3. Wij kunnen na aanmelding met je communiceren, je nieuws sturen, je uitnodigen om deel te nemen aan bijeenkomsten en masterclasses die wij zelf of samen met partners organiseren om de sector van initiatieven te versterken.
  4. Wij blijven de MAEX verder ontwikkelen en alle nieuwe functionaliteiten worden ten gunste van jouw initiatief ontsloten als je eenmaal aangemeld bent.
  5. In ruil voor de gratis diensten die we leveren, vragen je regelmatig je gegevens te updaten over wat je doet, welke waarde je creëert en wat je behoeften zijn. Een up to date profiel krijgt voorrang bij het gericht onder de aandacht brengen bij potentiële partners en financiers.
  6. Door aanmelding van een initiatief bij MAEX, ga je ermee akkoord dat alle informatie die je over het initiatief verstrekt aan MAEX kan worden gebruikt door MAEX en Kracht in NL ten behoeve van het verrichten van (geanonimiseerd) onderzoek en lobbying en dat deze informatie kan worden gekoppeld aan websites van derden ten behoeve van het werven van financiering (in de vorm van bijvoorbeeld subsidies of donaties), materialen en t.b.v. de invulling van andere behoeften van initiatief.
  7. Het staat MAEX vrij de aangeleverde informatie over het initiatief (geheel of gedeeltelijk) te plaatsen op de website van MAEX of aan MAEX gekoppelde filters voor steden, gebieden en thema’s.

Op welke wijze beschermt MAEX jouw informatie?

  1. Indien blijkt dat informatie over het initiatief wordt gebruikt door derden die daartoe geen toestemming hebben verkregen, neemt MAEX contact met je op om te bespreken of het nodig is hiertegen stappen te ondernemen. Door aanmelding van het initiatief geef je MAEX toestemming zelfstandig stappen te ondernemen tegen deze derde partij(en) en verleen je waar nodig en op eerste verzoek alle medewerking om dat mogelijk te maken. Dat gebeurt uiteraard op kosten van MAEX en MAEX houdt je volledig op de hoogte van het verloop.
Bestaan er ook versies van de MAEX die speciaal zijn toegespitst op een regio of thema?

Lokale en thematische varianten worden ontwikkeld. Hierdoor kunnen alle spelers rond een thema of juist locatie met elkaar effectief samenwerken. MAEX Rotterdam, MAEX Den HAAG, MAEXvluchtelingen zijn voorbeelden hiervan en worden in de loop van 2016 gelanceerd.

Wat gebeurt met de informatie die een initiatief aanlevert bij aanmelding in de MAEX?

Initiatiefnemers maken gratis een profiel aan. Een deel van de informatie wordt direct zichtbaar in het profiel, zodat anderen bijvoorbeeld meteen zien wat een initiatief doet of waaraan behoefte is. De data die worden aangeleverd worden door MAEX en Kracht in NL uitsluitend gebruikt voor onderzoek dat gericht is op het versterken van de sector als geheel. Een voorbeeld van zo’n onderzoek is de Maatschappelijke Stand van het Land2015 en2016. De data worden steeds geanonimiseerd gebruikt en zijn dus niet terug te herleiden naar een initiatief.

Hoe komt Kracht in NL aan financiële middelen?

Kracht in NL is per 1 januari 2016 een stichting zonder winstoogmerk. De Stichting heeft een onbezoldigd bestuur, geen personeel en een Raad van Toezicht. De Stichting is voor haar belangenbehartigersrol grotendeels afhankelijk van donaties en subsidies. Kracht in NL wordt gesteund door partners uit overheid, fondsen en bedrijven en is voor een deel van haar inkomsten afhankelijk van de MAEX. De overige inkomsten komen uit projecten die het algemene nut van de sector van maatschappelijk initiatief dienen, zoals de Maatschappelijke stand van het land, het geven van presentaties en workshops over de sector.

Hoe kan ik bijdragen aan een maatschappelijk initiatief in Nederland?

Als consument kun je een initiatief helpen door via het MAEX profiel van een initiatief in jouw buurt of passend bij jouw interessegebied:

- Een waardering achter te laten op het profiel indien je bekend bent met de activiteiten
- Je aan te melden als vrijwilliger op het profiel indien je bekend bent met de activiteiten
- Producten en diensten afnemen indien een initiatief dat aanbiedt
- Een initiatief te helpen meer naamsbekendheid te verwerven door bijvoorbeeld je eigen ervaringen te delen via social media en hun berichten te 'liken' en te delen.

Wat wordt verstaan onder ‘maatschappelijke waarde’ en hoe wordt dit gemeten?

Initiatieven leveren (meervoudige) maatschappelijke waarde. Door zich te noteren aan de MAEX worden de verschillende welzijnswaarden inzichtelijk. Dat gebeurt via een zogenaamd waardeweb. Het waardeweb is een model ontwikkeld voor de MAEX, dat initiatiefnemers helpt de verschillende welzijnswaarden die ze leveren uit te drukken en t.o.v. elkaar zichtbaar te maken. Zo voorziet een stadslandbouwinitiatief voor sommige gebruikers in voedsel, worden anderen klaargestoomd voor de arbeidsmarkt, krijgen leerlingen van scholen er natuureducatie, leren weer andere gebruikers er een gezonde leefstijl en levert weer een andere groep er een waardevolle vrijetijdsbesteding.

Wat betekent MAEX?

MAEX staat voor Maatschappelijke AEX. Het is een knipoog naar de Amsterdamse Beurs. Waar deze een beeld geeft van de 'financiële stand van Nederland', willen we met de MAEX de maatschappelijke kracht van Nederland zichtbaar maken en organisaties stimuleren te investeren in deze sector van maatschappelijke initiatieven.